2020./21. m.g. 2. SEMESTRA NOSLĒGUMA PLĀNS

10. May, 2021

Attālinātais mācību process noslēgsies 24. maijā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA skolēniem un viņu vecākiem:
Vērtējums par 2. semestrī un mācību gadu tiks veikts elektroniskā skolvadības sistēmā – E-klasē.
Lūdzu attālināta mācību procesā tapušo darbus iesūtīšanu neatstāt uz pēdējo mirkli!

Skolēnu darba vērtēšanas principi:

 1. Darba vērtējumu veic mācību priekšmeta skolotājs, nepieciešamības gadījuma konsultējoties ar citiem skolotājiem.
 2. Vērtējums tiek veikts 10 baļļu skalā, ņemot vērā vērtējumu attīstības tendenci un pārbaudes, pastāvīgo darbu rezultātus
 3. Vērtēšanas nosacījumi:
  3.1. Ja skolēns izpildījis visus uzdevumus, vai arī darbus veicis daļēji, bet kavējumi ir attaisnoti, semestrī tiek izlikts aritmētiskais vidējais vērtējums.
  3.2. Ja skolēns veicis darbus daļēji, bet kavējumi ir neattaisnoti, par katru neveikto uzdevumu aritmētiskais vidējais vērtējums tiek samazināts.
  3.3. Ja skolēns nodarbības nav piedalījies un uzdevumi nav izpildīti, semestrī tiek izlikts “NV” – nav vērtējuma.
  3.4. Ja skolēnam semestra gaitā nebija iespējas piedalīties attālinātā mācību procesā un mācību uzdevumi nav laikā iesniegti, vecākiem nekavējoties jāsazinās ar Mākslas skolu un jāvienojas par uzdevumu izpildes termiņa pagarināšanu.
  3.5. Gada vērtējums tiek aprēķināts ņemot vērā abu semestru atzīmes; vērtējumu var paaugstināt, ja ir pozitīva tendence 2. semestrī.
 4. Skolas pedagoģiskā padome var veikt korekcijas vērtējumā.
 5. Skolēni un vecāki ar vērtējumu varēs iepazīties E-klasē, sekmju izraksts tiks izsniegts elektroniskā formā.

No 25.05. līdz 07.06.2021. paredzams PILSĒTAS PLENĒRS.
Plenēra norises forma tiks noteikta ņemot vērā epidemioloģisko situāciju. Plānots tiek daļēji klātienē, daļēji attālināti. Nodarbību grafiks būs apskatāms E-klasē.
Plenērā noslēgumā skolēns saņems vērtējumu.
Lai noteiktu optimālu plenēra norises formu, lūdzu obligāti izpildīt aptauju līdz 07.05.2021. E-klasē.
Saskaņā ar izglītības programmu plenērā nepiedalās 8 gadu programmas 1. klases un 6 gadu programmas 6. klases.

Tālruņi informācijai 67217376, 67283993
mmrms@riga.lv