Profesionālās ievirzes izglītība

Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”(20V 211 00 1) apraksts

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā profesionālās ievirzes programmas Vizuāli plastiskā māksla apguves uzsākšanas ieteicamais vecums ir 8 vai 10 gadi. Uzsākot mācības 8 gadu vecumā mācības ilgst astoņus gadus un nodarbību slodze pakāpeniski pieaug no divām nodarbībām nedāļā līdz 6 nodarbībām. Savukārt uzsākot mācības desmit gadu vecumā jāmācas seši gadi un nodarbību skaits ir no 5 līdz 6 nodarbībām nedēļā.

Programmas mērķis
Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē

Programmas uzdevumi
Izglītības procesa rezultātā audzēkņiem:
• radīt interesi par mākslu un radošu pašizpausmi, attīstot uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi;
• apgūt vizuāli plastiskās mākslas pamatus un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes radošajā darbībā;
• iegūt pieredzi izteikt tēlus, tēmas un idejas radošos darbos vizuāli, kā arī prasmi izvērtēt savu un citu radīto;
• nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina programmās;
• attīstīt vispārējās prasmes un spējas.

Programmas saturs
Mākslas uztvere:
• dabas daudzveidības izzināšana;
• mākslas daudzveidības iepazīšana;
• kultūrvides daudzveidības iepazīšana;
• savu radošo spēju un talantu izzināšana un pilnveide.

Mākslas valoda:
• izcilu vizuāli plastiskās mākslas piemēru iepazīšana;
• dažādu mākslas veidu, žanru, stilu, virzienu izpratne un interpretācija;
• māksliniecisko izteiksmes līdzekļu apguve un pielietošana radošajā darbībā;
• daudzveidīgu, tradicionālu un mūsdienīgu materiālu, vizuālās mākslas tehniku un tehnoloģiju apguve un pielietošana radošajā darbībā.

Radošā un vērtējošā darbība:
• daudzveidīgas mākslinieciskās darbības pieredzes apguve;
• radošo ieceru - tēlu, tēmu un ideju īstenošana radošajā darbībā;
• radoša darba izvērtēšana;
• mākslas darba analīze;
• personīgās attieksmes veidošana;
• pamatprasmes dažādu mākslas projektu īstenošanā.

Vispārējās prasmes un spējas:
• radošums un spēja piemēroties situācijai;
• ieinteresēta un aktīva attieksme pret darbu;
• prasme strādāt grupā;
• laika plānošana;
• informācijas atrašanas, atlases, izvērtēšanas prasmes;
• komunikācijas un prezentācijas prasmes.

Mācību metodes
Izglītības procesā izmanto mācību metodes atbilstoši mācību uzdevumiem, tās ir - demonstrējums, eksperiments, fotografēšana, ideju pieraksti, jautājumu un atbilžu metode, kolekcijas veidošana, materiālu atlase, praktiskais darbs, projektu metode, radošā kopēšana, recenzija, stāstījums, saruna, skicēšana un citas.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana
Audzēkņi, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu ar atzīmi visos mācību priekšmetos saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.
Izglītības programmas izpildē sasniedzamo zināšanu un prasmju noslēguma prasībām jāatbilst iestājpārbaudījumu prasībām mākslas profesionālās vidējās izglītības programmās "Dizains" un "Māksla".

Tālākās izglītības iespējas
Turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās.
Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās.