Profesionālā izglītība

Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” (20V 211 00) apraksts

Programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā

 • radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē;
 • sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
 • sekmēt izglītojamā pozitīvas attieksmes veidošanos pret līdzcilvēkiem, vidi un notikumiem.

Programmas vispārīgie mērķi:
Izglītības procesa rezultātā

 • nodrošināt izglītojamam iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei vizuāli plastiskās mākslas, lietišķās mākslas un dizaina programmās;
 • nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi mācību priekšmetos, veicināt māksliniecisko spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas veidošanu mākslā;
 • sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas.

Programmas specifiskie mērķi:
Izglītības procesā:

 • attīstīt pamatprasmes dažādu mākslas projektu īstenošanā;
 • sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību;
 • atraisīt izglītojamā individuālās radošās spējas;
 • sniegt zināšanas par mākslas valodu un attīstīt prasmi raksturot mākslas darba tēlainību;
 • apgūt mākslas pamatterminoloģiju un jēdzienus;
 • sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanās spējas mākslas žanros, stilos un mākslinieku daiļradē.

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

 1. Izglītojamam, kurš ir apguvis izglītības programmu, jābūt ieguvušam nepieciešamās zināšanas un prasmes
  • izteiksmīgi un mērķtiecīgi atveidot redzēto, pārdzīvoto un iztēloto;
  • mērķtiecīgi attēlot savu ieceri, vācot, analizējot un organizējot vizuālo materiālu;
  • izteikt un attīstīt vizuālās idejas skicēs un uzmetumos, plānot radošo darbu;
  • mērķtiecīgi darboties un izmantot materiālu iespējas un tehnoloģiskos paņēmienus;
  • izmantot vizuālās valodas elementus, veidot sava vēstījuma mērķim atbilstošu vizuālo formu;
  • izprast kompozīcijas nozīmi, ar kompozicionāliem paņēmieniem koriģēt sava darba vizuālo formu, saturu un iedarbību uz skatītājiem;
  • salīdzināt un novērtēt atšķirības starp dažādu laikmetu stiliem, starp autoru mākslinieciskajiem rokrakstiem;
  • diskutēt, lietojot mākslas pamatterminoloģiju;
  • pamatot paša praktiski pielietotos darba paņēmienus, salīdzināt tos ar pedagoga demonstrētajiem, ar citu izglītojamo pieeju un paņēmieniem.
 2. Izglītības programmas izpildē sasniedzamo zināšanu un prasmju noslēguma prasībām jāatbilst iestājpārbaudījumu prasībām mākslas profesionālās vidējās izglītības programmās "Dizains", "Lietišķā māksla", un "Vizuāli plastiskā māksla".
 3. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek sistemātiski - izglītojamie saņem novērtējumu visos mācību priekšmetos vismaz reizi mēnesī un darbu skatēs katra semestra beigās, var būt arī starpskates, kārtējās pārbaudes.
  Katrā priekšmetā pēdējā mācību gada 2.semestrī tiek veikts noslēguma uzdevums vai to komplekss atbilstoši iestājpārbaudījumu prasībām mākslas profesionālās vidējās izglītības programmās "Dizains", "Lietišķā māksla", un "Vizuāli plastiskā māksla".
  Pēdējā mācību gadā katrā mācību priekšmetā tiek izstrādāts noslēguma darbs vienā no apgūtajām tehnikām.

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās;
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās.