Par mācību gada sākumu

2017./18. mācību gada 1. semestris
Mācības saskaņā ar stundu sarakstu no 04.09.2017.
Darbi 2016./17. m.g. 2. sem. pēcskatei un vasaras patstāvīgie darbi jāiesniedz 403. telpā līdz 05.09.2017.
Rudens brīvlaiks 23.-27.10.2017.
Skates no 11.12.2017.